STANOVY

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Dr. Kôň – hipoterapia

Článok I.

Základné ustanovenia

Názov združenia: Dr. Kôň- hipoterapia

Sídlo: K jazeru 224, 900 42 Miloslavov

Článok II.

Činnosť a ciele

Združenie je neziskovou, nezávislou, nepolitickou organizáciou, dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podporujúcich jej ciele. Hlavným cieľom je využitie koní pre potreby zdravotne postihnutých osôb.

Občianske združenie sa zakladá za účelom:

podieľať sa na kvalitnej príprave osôb  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami (t. j. osoby  so zdravotným znevýhodnením, so zdravotným postihnutím, deti a chorí, alebo so zdravotným oslabením, osoby  s vývinovými poruchami alebo s poruchami správania) s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu, a takto ich zapojiť do pracovného a spoločenského života.

1. poskytovať zmysluplné trávenie voľného času,

2. podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,

3. vzdelávanie a reedukácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom  hipoterapie,

4. integrovať handicapované deti a mládež medzi zdravé deti a mládež,

5. podpora kultúrnych, športových, umeleckých a iných aktivít týchto osôb,

6. informovať deti a mládež, šírenie informácií (osveta) a vydávanie podporných metodických odporúčaní a vzdelávacích materiálov pre deti, rodičov, učiteľov a inú laickú a odbornú verejnosť,

7. realizovať aktivity na podporu a ochranu zdravia,

8. usporadúvať aktivity zamerané na podporu dobrovoľníctva v regióne,

9. usporadúvať aktivity zameraná na rozvoj participácie mládeže

10. editačná a publikačná činnosť

11. chovateľská činnosť zameraná na produkciu koní pre hipoterapiu.

12. príprava a výcvik koní pre hipoterapiu

13. poradenstvo v oblasti hipoterapie

14. podpora mladých talentov z radov zdravotne postihnutých detí a žiakov.

Článok III.

Orgány združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú:

1. Najvyšší orgán – členská schôdza,

2. Výkonný orgán – výkonný výbor,

3. Štatutárny orgán - predseda: Ing. Jáchymová Jozefína , rod .číslo 5759306179,   bydlisko. K jazeru 224, 900 42 Miloslavov

4. Kontrolný orgán - revízna komisia

Článok IV.

Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.

2. Členská schôdza je utvorená zo všetkých členov združenia.

3. Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej raz do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členiek/členov. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

4. Členská schôdza najmä:

1. schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,

2. volí a odvoláva predsedu, výkonný výbor a revíznu komisiu na obdobie 4 rokov a rozhoduje o odmeňovaní ich členov,

3. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

5. rozhoduje o vzniku a zániku Združenia, ako aj o tom, ako sa naloží s majetkom Združenia v prípade jeho zániku,

6. rozhoduje o zriadení organizačných jednotiek Združenia

7. schvaľuje prijatie nových členov.

5. Členská schôdza môže na zabezpečenie svojej činnosti:

1. Zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.

2. Ustanovovať koordinátorku/koordinátora, ktorá(ý) môže byť v pracovnom pomere.

3. Prijímať ďalšie zamestnankyne/zamestnancov do pracovného pomeru.

Článok V.

Výkonný výbor

1. Je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi,

2. Členov do výkonného výboru volí a odvoláva členská schôdza.

3. riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,

4. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

Článok VI.

Predseda

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorá/ý zastupuje združenie navonok. Obmedzenia práva predsedu konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné.

2. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predsedu, alebo ňou/ním splnomocnená osoba.

3. Predseda môže podpisovať za združenie samostatne.

4. Za predsedu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

5. Predseda je za svoju činnosť zodpovedný/á členskej schôdzi. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze, pričom najmä:

-zvoláva a riadi zasadnutia členskej schôdze,

-zabezpečuje realizáciu rozhodnutí členskej schôdze.

6. Predsedu členská schôdza odvolá, ak:

-bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie predsedu, alebo za úmyselný trestný čin,

-vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje zákaz konkurencie,

-ak o to sám požiada.

7. Na zvolenie alebo odvolanie predsedu je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov schôdze.

Článok VII.

Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi:

-kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá orgánom správu o hospodárení združenia  spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,

-členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,

-kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a dáva orgánom návrh na odstránenie     nedostatkov,

-v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodujúceho orgánu, ak nie je sám spornou stranou. 

2. Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou členov revíznej komisie Združenia.

3. V prípade potreby a na základe rozhodnutia členskej schôdze, môže združenie zriadiť svoje pobočky v obciach ako organizačné jednotky s vlastnou právnou subjektivitou.

4. Je volená členskou schôdzou a má 3 členov.

5. Z pomedzi svojich členov volí predsedu revíznej komisie na 4 ročné obdobie.

Článok VIII.

Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia a chcú sa podieľať na ich realizácii.

2. Členstvo v OZ je dobrovoľné.

3. O prijatí za členku/člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky členská schôdza Združenia.

4. Členstvo vzniká prijatím a zaplatením zápisného a členského príspevku.

5. Zánik členstva v Združení je možný:

-vystúpením zo Združenia písomným oznámením člena Združenia predsedovi,

-úmrtím člena Združenia,

-zánikom právnickej osoby,

-zánikom Združenia,

-vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia členskej schôdze, a to v týchto prípadoch:

- člen Združenia koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi

- člen Združenia poškodzuje dobré meno Združenia

- člen Združenia spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu

Článok IX.

Práva a povinnosti členiek/členov

1. Členka/člen má právo najmä:

a/podieľať sa na činnosti Združenia,

b/voliť a byť volená/ý do orgánov Združenia,

c/obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

d/byť informovaná/ý o rozhodnutiach orgánov Združenia,

e/zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Združenia,

f/podávať návrhy na zmeny stanov a vnútroorganizačných predpisov Združenia.

2. Povinnosti členky/člena sú najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia,

b) plniť uznesenia orgánov združenia,

c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

d/dbať na zachovanie morálnych a etických princípov, zachovanie a upevnenie priateľskej atmosféry, prezentovanie dobrého mena združenia na verejnosti

e/ dbať na účelné a šetrné využívanie majetku združenia, nepripustiť jeho zneužívanie, poškodzovanie či odcudzovanie

Článok X.

Hospodárenie Združenia

1. Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom Združenia podľa platných právnych predpisov.

3. Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom SR. Všetky finančné prostriedky sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.

4. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:

a/   dobrovoľné členské príspevky,

b/  2% dane z príjmov právnických a fyzických osôb,

c/  sponzorské príspevky (dary) fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

d/ dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska a zahraničia,

e/ granty získané na realizáciu projektov,

f/výnosy z verejných zbierok,  z odborných, kultúrnych, spoločenských, športových, vzdelávacích a iných aktivít,

g/výnosy z predaja odborných, metodických príručiek a materiálov,

h/ príjmy z odborných konzultácií a poradenstva,

i/ úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch, 

j/ príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,

k/príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia

5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov Združenia a využívajú na realizáciu poslania a cieľov združenia a na zabezpečenie činnosti združenia a jeho orgánov.

6. Prostriedky združenia možno použiť na plnenie cieľa a činnosti v súlade s článkom 2.

7. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, za hospodárenie zodpovedá členská schôdza.

Článok XI.

Zánik Združenia

1. Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze:

a/dobrovoľným rozpustením,

b/zlúčenie s iným združením,

c/právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátorku/likvidátora.

3. Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia §70 a §75 Obchodného zákonníka.

4. Pri dobrovoľnom rozpustení Združenia likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a zvyšný majetok Združenia odovzdá protokolárne občianskemu združeniu s podobným predmetom činnosti. O tom, na ktorú organizáciu bude majetok Združenia prevedený, rozhodne členská schôdza.

5. Zánik Združenia oznámi predseda MV SR do 15 dní.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1.Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

2. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

3. Právne vzťahy Združenia, neupravené Stanovami alebo inými dokumentmi Združenia sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov.

4. Členovia prípravného výboru po prečítaní znenia Stanov vyhlasujú, že obsah Stanov vyjadruje ich vôľu a je v súlade s výkonom činnosti Združenia, na znak súhlasu Stanovy vlastnoručne podpisujú.

5. Symbolom Združenia je znak a nápis Dr. Kôň- hipoterapia

Ing. Jáchymová Jozefína                                        ......................................................................

Romana Kuchárová                                                .......................................................................

Janka Jáchymová                                                    .......................................................................

V Miloslavove dňa 21.05.2016